Avatar
V cene služby je už započítaný aj
správny poplatok!

Už nemusíte mať ani 5000€ !

Individuálny prístup a poradenstvo
vrámci služby!

A omnoho viac!

Chcete začať podnikať?     Podnikanie formou s.r.o. alebo len založenie živnosti? Radi Vám v tom pomôžeme! V konečnom dôsledku môžete aj ušetriť! Najčastejšie ponúkanou službou je založenie firmy formou spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Takúto službu ponúkame aj my. Jej cena (240 Eur) je zložená zo správneho poplatku (150 Eur) a sumou za poskytnutú službu (90 Eur).Všetky uvedené nami ponúkané služby uvádzame v pevnej čiastke (okrem poplatku u notára za overenie podpisov, čo je ale individuálne a závisí od počtu spoluvlastníkov),


takže výsledná suma za službu sa môže navýšiť len minimálne.

Na základe novely zákona 87/2015 Z.z.,     ktorou sa dopĺňa Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je zakladanie firmy formou s.r.o. zjednodušené a

už nepotrebujete dokladovať fyzicky základné imanie 5000 Eur prostredníctvom banky a stačí Vám prehlásenie.


Začať podnikať je preto konečne jednoduchšie!Charakterizácia podnikania formou s.r.o.

Aké má výhody oproti ostatným formám právnických osôb alebo živností?


Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí medzi najvyhľadávanejšie a najzakladanejšie typy obchodných spoločností v podmienkach slovenského trhu. Možno povedať, že laická verejnosť má najviac informácií o tomto druhu spoločnosti. Prečo je s.r.o. stále obľúbená aj keď tu máme iné obchodné spoločnosti alebo živnosti?

V prvom rade si treba uvedomiť, že od účinnosti novely obchodného zákonníka 01.01.2016 už nie je potrebné pri založení a vzniku s.r.o. mať reálne aspoň 5000 eur ako základné imanie, bližšie sa dočítate nižšie pod textom.
S.r.o. môže založiť a byť jej spoločníkom aj jedna osoba – či už právnická alebo fyzická osoba a jednoosobová s.r.o. býva tiež dôvodom pre výber tejto spoločnosti, pritom však netreba zabúdať nato, že fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch s.r.o.-čkach .
Obľúbenou je aj pre pomerne jednoduchú organizačnú štruktúru, pretože povinný orgán je iba valné zhromaždenie a jeden alebo viacero konateľov. Konateľ koná navonok voči tretím osobám za spoločnosť a v prípade jednoosobovej s.r.o. sa funkcie oboch povinných orgánov kumulujú v osobe jediného spoločníka.

Oproti v.o.s. a k.s.s.r.o. výhodu vtom, že členmi povinne/nepovinne vytváraných orgánov môžu byť aj tretie osoby stojace mimo spoločnosti a spoločníci tým vlastne vyberajú schopných a spoľahlivých ľudí, ktorí docielia čo najväčší zisk pre spoločnosť.
Ďalej je to vkladová povinnosť spoločníkov a tvorba základného imania, čo sa na prvý pohľad môže zdať ako nevýhoda, ale je to určitá garancia pre veriteľov spoločnosti a kapitál na rozbeh spoločnosti. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšku svojho neplateného vkladu – čo je podstata obmedzeného ručenia a teda neručia celým svojim majetkom. Naproti a.s., s.r.o. nemusí povinne vytvárať dozornú radu a má nižšie minimálne základné imanie a tiež s.r.o. nepotrebuje komunikovať s centrálnym depozitárom cenných papierov.

Rozdiel medzi živnosťou a jednoosobovou s.r.o. je najmä v odvodovej a daňovej povinnosti. S.r.o. musí každý rok podať daňové priznanie bez ohľadu nato aký mala zisk resp. či vôbec nejaký mala, avšak ak mala zisk, tak z tohto zisku sa určí pevne stanovenými percentami, daň z príjmov a odvody na zdravotné poistenie, sociálne odvody nevznikajú. Ak živnostníci dosiahnu určitú výšku príjmu, vzniká im povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, no minimálna výška odvodov býva často pre živnostníkov neúnosná. Proces založenia a vzniku s.r.o. patrí medzi tie jednoduchšie procesy zakladania obchodných spoločností.

Ďalšie informácie o nami ponúkaných službách nájdete v našej ponuke služieb alebo Vám ich ochotne poskytneme- stačí len zavolať, napísať e-mail alebo vyplniť formulár nižšie.

Tel.: 0949 689 481
E-mail: info@ptjustitia.sk


Cenník služieb                Podmienky spolupráce

Ak máte o službu záujem, vyplňte a pošlite nám nezáväzný formulár alebo otázku k službe.


  • ZALOŽENIE
    s.r.o.
    240 €
Späť
Objednávka

Uveďte Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.
Pre rýchlejšiu komunikáciu odporúčame uviesť telefónne číslo, aby sa Vám mohol náš pracovník obratom ozvať.


Čo služba zahŕňa?


Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov a vykonanie potrebných úkonov pre vznik a založenie s.r.o. písomne alebo elektronickou formou:Uhradenie príslušného správneho poplatku


Naše ceny sú uvádzané spolu vrátane príslušnéh správneho poplatku. Jediný poplatok zo strany klienta je poplatok za overenie podpisov, nakoľko poplatok je relatívny- odvíja sa od počtu zakladateľov pri jednotlivých právnických osobách. Žiadne skryté dodatočné poplatky Vás už čakať nebudú!


Vypracovanie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny.


V prvom rade zabezpečujeme vypracovanie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny v súlade so zákonnými požiadavkami, bez čoho sa nezaobíde založenie s.r.o., no okrem toho kladieme dôraz na požiadavky klientov a ich víziu vnútorného fungovania spoločnosti, čo v praxi znamená, že podľa pokynov klientov upravujeme napr. spôsob rozhodovania valného zhromaždenia, rozdelenie zisku, zriadenie organizačnej zložky, ako sa bude dopĺňať rezervný fond a ďalšie aspekty vnútorného fungovania s.r.o.


Vypracovanie vyhlásenia FO, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o., ak zakladá s.r.o. jedna fyzická osoba


V tomto prípade sa jedná o situáciu, keď zamýšľate založiť s.r.o. a budete v nej ako jediný spoločník tzv. jednoosobová s.r.o. Treba mať na pamäti, že fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom maximálne v troch s.r.o. Znamená to, že ak ako fyzická osoba už máte 3 jednoosobové s.r.o., nemôžete si založiť 4. s.r.o., kde by ste boli jediným spoločníkom. Preto vypracujeme vyhlásenie zakladateľa – fyzickej osoby, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným.

Vypracovanie dokumentu o určení funkcie konateľa a jeho podpisového vzoru


Vo všeobecnosti platí, že právnické osoby sú umelé právom vykonštruované subjekty, čo platí aj pre s.r.o. S.r.o. prejavuje svoju vôľu prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorým je jeden alebo viac konateľov. Z tohto hľadiska je potrebné určiť ako bude konateľ konať za s.r.o. a ako sa bude podpisovať za s.r.o.

Vypracovanie vyhlásenia správcu vkladu


S.r.o. musí mať minimálne základné imanie v hodnote 5 000 eur a je tvorené vkladmi spoločníkov vo forme peňažných alebo nepeňažných vkladov. Zákon vyžaduje, aby bolo splatených minimálne 30% peňažných vkladov pred zápisom do OR SR a nepeňažné vklady musia byť splatené všetky pred zápisom do OR SR. Obchodnému registru sa preukazuje splatenie vkladov prostredníctvom vyhlásenia správcu vkladu, že vklady boli splatené resp. v akej výške boli splatené.

Získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení


S.r.o. sa zakladá predovšetkým na účely podnikania a preto je dôležité predložiť do OR SR aj doklad o tom, že môžete vykonávať určitú podnikateľskú činnosť – podnikateľské oprávnenie. Najčastejšie sa toto oprávnenie získava splnením podmienok v živnostenskom zákone (podľa toho, či sa jedná o voľnú, viazanú alebo remeselnú živnosť) a následné získaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení, ktoré sa predkladá do OR SR.

Získanie súhlasu daňového úradu so zápisom s.r.o. do obchodného registra


Účelom získania súhlasu správcu dane je prevencia predtým, aby s.r.o. nezakladala osoba s daňovým nedoplatkom a tak aj mohla ohroziť fungovanie s.r.o. a veriteľov s.r.o. Žiadosť o súhlas správcu dane podávate na miestne príslušný daňový úrad podľa sídla s.r.o.

Získanie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti o tom, že s.r.o. bude mať sídlo na adrese vlastníkovej nehnuteľnosti


Jedným z esenciálnych znakov s.r.o. je sídlo spoločnosti. Nato, aby s.r.o. mohla mať zapísané určité sídlo (adresa spoločnosti), musí mať k nemu určitý právny vzťah, ktorý oprávňuje s.r.o. mať sídlo na tej-ktorej adrese ako napr. vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti atď. Ak by toto oprávnenie s.r.o. stratila a nezískala by iné oprávnenie, môže súd zrušiť s.r.o.

Vypracovanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra SR


Týmto krokom sa zavŕši proces zakladania s.r.o.