Avatar
Založte si u nás občianske združenie
pohodlne z domova!

Môžeme Vám vypracovať aj stanovy!

Individuálnym prístupom Vám vytvoríme
občianske združenie na mieru!
          V rámci tejto služby pomáhame klientom realizovať ich právo na združovanie. Klienti môžu siahnuť po tejto službe vtedy, keď majú úmysel si založiť občianske združenie napr. s cieľom šíriť osvetu, vzdelávaciu činnosť, kultúru alebo iný zákonom dovolený cieľ občianskeho združenia.

Klientom vypracujeme potrebné dokumenty pre založenie občianskeho združenia, ktoré sú uvedené nižšie a zabezpečíme komunikáciu s Ministerstvom vnútra SR.


Ak máte záujem alebo viac otázok k tejto službe, vyplňte nám nezáväzný formulár  • ZALOŽENIE
    o.z.
    140 €
Späť
Objednávka

Uveďte Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.
Pre rýchlejšiu komunikáciu odporúčame uviesť telefónne číslo, aby sa Vám mohol náš pracovník obratom ozvať.


Niečo o občianskom združení     Účelom zakladania právnických osôb nie je len výkon podnikateľskej činnosti, ale aj združovanie osôb s cieľom rozvíjať ich spoločné záujmy resp. pozitívne pôsobiť na verejnosť svojou aktivitou. Hovoríme o občianskych združeniach, ktoré sú prejavom základnej ľudskej slobody – práva združovať sa.

Občianske združenia sú zakladané na rôzne účely, medzi najčastejšie patrí napr.: upozorňovať na určitý problém v obci/meste (záchrana kultúrnych pamiatok, ochrana životného prostredia...), rozvíjať športové a turistické aktivity(trénovanie bojových umení, ďalšie športy...), dobročinné účely (pomoc sociálne slabším skupinám obyvateľstva), rozvíjať rôzne koníčky (združovanie filatelistov, psíčkarov...) a mnohé ďalšie. Členmi občianskych združení môžu byť aj právnické osoby.Založenie občianskeho združenia     Občianske združenia sú síce prejavom slobody, ale nedajú sa založiť bez kontaktu s orgánmi štátnej správy. Pre vznik OZ platí princíp registrácie, čo znamená, že musíte vypracovať určité dokumenty, ktoré následne bude posudzovať Ministerstvo vnútra SR, ktoré bude skúmať súlad dokumentov a účelu združenia so zákonom. Dokumenty, ktoré treba dodať Ministerstvu sú:

1.) návrh na registráciu OZ
2.) stanovy OZ.

Stanovy OZ sú základný dokument , bez ktorého nevznikne OZ a preto je dôležité vedieť čo musí obsahovať ako napr. názov združenia, cieľ činnosti OZ a ďalšie náležitosti.

Ak si neviete poradiť ako majú vyzerať stanovy resp. ako najvhodnejšie usporiadať vzťahy vo vnútri OZ, obráťte sa na nás a vypracujeme Vám stanovy Vášho OZ na mieru. Táto služba je v cene.Ako funguje proces založenia občianskeho združenia u nás?


Vypracujeme kompletný návrh na registráciu občianskeho združenia


V rámci zakladania občianskych združení platí registračný princíp, čo znamená, že registračný orgán – Ministerstvo vnútra SR zaregistruje občianske združenie, ak spĺňa všetky podmienky a nevydáva rozhodnutie o registrácii. Ministerstvo by mohlo odmietnuť registráciu napr. z dôvodu, že združenie je nedovolené, ktorého cieľom by bolo diskriminovanie určitej skupiny ľudí. Návrh na registráciu podávajú najmenej traja občania – prípravný výbor, v ktorom uvedú svoje osobné údaje, ďalej k návrhu pripoja dve vyhotovenia stanov a doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote 66,- €. Ak návrh, stanovy majú všetky náležitosti, Ministerstvo Vám pošle jedno vyhotovenie stanov, kde Vám vyznačilo dátum registrácie a tým o.z. vzniká.

Vypracujeme vám stanovy


Základným dokumentom, ktorý určuje ako funguje o.z., čím sa zaoberá a aké sú jeho vnútorné orgány sú stanovy o.z. Stanovy musia minimálne obsahovať tieto údaje: názov združenia, sídlo, cieľ jeho činnosti, orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, stanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene a zásady hospodárenia.

Pridelenie IČO pre občianske združenie


Po registrácii Ministerstvo informuje Štatistický úrad SR o vzniku občianskeho združenia a zároveň Ministerstvo musí požiadať o pridelenie IČO pre o.z. Následne po pridelení IČO Štatistickým úradom SR Vám Ministerstvo oznámi aké IČO bolo pridelené pre Vaše o.z.


Prekážky zakladania občianských združení


          

Je potrebné si dávať pozor aj na účel, pre ktorý zakladáte OZ, pretože niekedy býva tenká hranica medzi tým, čo už je v rozpore so zákonom a čo ešte nie.

Máme na mysli zakladanie združení, ktoré by chceli pôsobiť ako domobrana – určitá forma ozbrojenej zložky, združenia, ktoré by vyzývali na diskrimináciu určitej skupiny obyvateľstva z rôznych diskriminačných dôvodov a nakoniec združenia, ktorých účel sám osebe nie je protizákonný, ale dosahovanie tohto účelu by už nebolo v súlade so zákonom napr. napĺňať účel združenia trestnými činmi a pod. Okrem tejto materiálnej zložky združenia musia byť splnené aj formálne náležitosti v návrhu a stanovách- ich splnenie zabezpečíme za Vás.

Okrem vzniku OZ zabezpečujeme aj:


1.) zmenu stanov združenia
2.) výmaz združenia zo zoznamu združení občanov, ktorému predchádza majetkové vyrovnanie (likvidácia OZ.)