Avatar
Novinka v Obchodnom zákonníku!

Vysvetlíme Vám podstatu tejto právnickej osoby

Zakladáme za najlepšie ceny na trhu!

Komunikáciu s Depozitárom
cenných papierov vyriešime my!

Ponúkame Vám založenie jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorá je novinkou v Obchodnom zákonníku od 1.1.2017!
Nemusíťe vybavovať notársku zápisnicu ani komunikovať s Depozitárom cenných papierov! Tieto úkony spravíme za Vás!
Zoznámte sa s výhodami a nevýhodami tejto formy právnickej osoby. Všetky otázky Vám radi zodpovieme!


  • ZALOŽENIE
    j.s.a.
    620 €
Späť
Objednávka

Uveďte Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.
Pre rýchlejšiu komunikáciu odporúčame uviesť telefónne číslo, aby sa Vám mohol náš pracovník obratom ozvať.


O čom je j.s.a.?


     Od 01.01.2017 poskytuje Obchodný zákonník novú možnosť podnikania pre fyzické a právnické osoby, konkrétne formou založenia jednoduchej spoločnosti na akcie – j.s.a. Táto nová forma obchodnej spoločnosti môže zaujať budúcich podnikateľov z niekoľkých dôvodov.

J.s.a. sa štruktúrou svojich orgánov a vnútorným fungovaním podobá na akciovú spoločnosť, avšak niektoré prvky má spoločné aj s s.r.o.


Na rozdiel od a.s. môže založiť j.s.a. aj jedna fyzická osoba a pripúšťa sa teda fungovanie jednoosobovej j.s.a. Osobitne treba zvýrazniť, že požiadavka na výšku základného imania je relatívne nízka a minimálne musí byť v hodnote 1 euro a viac.


Na základe uvedeného je možné fungovanie tzv. jednoosobovej (či už jedna FO alebo jedna PO) a jednoeurovej j.s.a. Možnosť relatívne nízkeho základného imania je vyvažovaná tým, že pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatené všetky vklady, čo naproti iným obchodným spoločnostiam nie je vyžadované.

Ako na založenie j.s.a.?


     Štruktúra orgánov je v porovnaní s a.s. jednoduchšia, pretože dozorná rada sa zriaďuje fakultatívne, čo znamená, že akcionári sa môžu dohodnúť na jej zriadení, ale nemusia tak urobiť povinne.

Zo zákona musí mať j.s.a. valné zhromaždenie a predstavenstvo – štatutárny orgán spoločnosti prostredníctvom, ktorého koná s tretími osobami.


Tak ako v a.s. aj tu platí, že akcie sú cenné papiere a musia spĺňať určité náležitosti – v j.s.a. sa môžu vydávať iba zaknihované cenné papiere znejúce na meno. Pre lepšiu transparentnosť a právnu istotu budú známe údaje o tom, kto sú akcionári j.s.a., pretože j.s.a. bude musieť viesť register akcionárov, ktorý bude až na určité osobné údaje (rodné číslo) verejne prístupný. Čo bude potrebné, aby ste mohli začať podnikať formou j.s.a.?Nakoľko ide o zložitejší proces zakladania j.a.s. existujú dodatočné poplatky zo strany klienta. Ich výška je relatívna a závisí od špecifických faktorov uvedených nižšie:1.) v prípade viazanej alebo remeselnej živnosti (ak sa uvedie viac), pričom za jednu stojí kolok 7.5 €
2.) overenie podpisov (notár alebo matrika), kde je poplatok za 1 podpis okolo 1.5 € až 2.5 €
3.) notárska zápisnica (závisí od výšky základného imania)
4.) ako uvádzame, povinná je aj registrácia Depozitári cenných papierov, kde správny poplatok je vo výške 130 € - tento poplatok JE UŽ V CENE SLUŽBY!
5.) v prípade, že chcete s Vašimi cennými papiermi aj obchodovať, je potrebná registrácia aj v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, kde je účtovaný správny poplatok 150€. Pre jadnoduché fungovanie j.s.a. ale nie je tento krok povinný.


Ako prebieha založenie j.s.a. ?


Spísanie zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny, v ktorej treba zohľadniť všetky ustanovenia zákona, od ktorých sa nemôžete odchýliť, ale zároveň aj využiť pomerne široký priestor pre dohodnutie si vnútorného fungovania j.s.a. – napr. obmedzenie alebo vylúčenie prevoditeľnosti akcií, právo pridať sa k prevodu akcií a mnohé ďalšie otázky.Zároveň treba vypracovať stanovy spoločnosti, ktoré sú súčasťou zakladateľskej zmluvy/listiny, pričom netreba zabúdať, že spísanie zakladateľského dokumentu je potrebné zrealizovať formou notárskej zápisnice o právnom úkone.Ak chcete podnikať, musíte mať na to oprávnenie a získanie podnikateľského oprávnenia je jednou z podmienok, aby ste mohli začať podnikať vo forme j.s.a. – toto platí aj pre ostatné obchodné spoločnosti. Podnikateľské oprávnenie môžete preukázať napr. živnostenským oprávnením.
Správca vkladu musí písomné vyhlásiť, že všetky vklady boli pred vznikom spoločnosti splatené.

Ako každá obchodná spoločnosť aj j.s.a. musí mať svoje sídlo a preto je potrebné doložiť oprávnenie, že na určitej adrese bude mať j.s.a. sídlo – napr. súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
Vyplnenie návrhu na zápis j.s.a. do OR SR a zaplatenie súdneho poplatku (elektronickou formou bude je poplatok vo výške 150 eur, písomnou formou 300 eur) a následné zápisom do OR SR j.s.a. vzniká.Na plnohodnotné fungovanie j.s.a. je potrebné spoločnosť po vzniku zaregistrovať do Depozitáru cenných papierov, pretože j.s.a. vydáva akcie, ktoré sú cennými papiermi. Ak máte záujem so svojimi akciami obchodovať, je nutná aj registrácia do Národného centrálneho depozitára cenných papierov - tento krok však k bežnému fungovaniu j.s.a. nie je povinný.

S úkonmi ohľadom depozitáru Vám radi poradíme alebo pomôžeme!